Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Phền mềm hỗ trợ giảng dạy

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM THÀNH PHẦN
Sản phẩm Phiên bản Tệp tin Mô tả
QUẢN LÝ ĐIỂM THÀNH PHẦN

Tệp tin cài đặt phần mềm
1.02 Tải xuống Một số phân hệ tiêu biểu:
 • - Quản lý Điểm danh
 • - Quản lý nhóm hoc tập
 • - Tổng kết điểm thành phần
 • - Nhập điểm thành phần lên máy chủ
 • - ...
Tệp tin nâng cấp phần mềm

* Thời gian: 01-08-2014 10:00 pm

1.02 Tải xuống Yêu cầu:
 • - Chạy ứng dụng nâng cấp sau khi đã cài đặt phần mềm
 • - Cài đè vào thư mục đã cài đặt phần mềm
Tài liệu hướng dẫn sử dụng 1.01 Tải xuống  

Chú ý: Ứng dụng yêu cầu cài đặt các phần mềm hỗ trợ dưới đây:

 • Cài đặt Framework (tải tại đây)
 • Cài đặt MS Access 2010 trở lên
 • Nếu trường hợp máy đã cài MS Access phiên bản nhỏ hơn 2010

Ghi chú: Ước tính tổng thời gian cài đặt lần đầu khoảng 20 phút


PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Sản phẩm Phiên bản Tệp tin Mô tả
QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tệp tin cài đặt phần mềm
1.04 Tải xuống Một số phân hệ tiêu biểu:
 • - Quản lý Mục tiêu đào tạo
 • - Quản lý Khung chương trình
 • - Quản lý Lộ trình học
 • - Quản lý Đề cương chi tiết học phần
 • - Kết xuất Chương trình đào tạo
 • - ...
Tệp tin nâng cấp phần mềm

* Thời gian: 29-05-2014 03:15 pm

1.04 Tải xuống Yêu cầu:
 • - Chạy ứng dụng nâng cấp sau khi đã cài đặt phần mềm
 • - Cài đè vào thư mục đã cài đặt phần mềm

Chú ý: Ứng dụng yêu cầu cài đặt các phần mềm hỗ trợ dưới đây:

 • Cài đặt Framework (tải tại đây)
 • Cài đặt SQL Express 2008 R2 (tải tại đây)
 • Thầy (cô) chú ý thời gian cập nhật nâng cấp phần mềm để cài đặt nâng cấp đúng thời điểm

Ghi chú: Ước tính tổng thời gian cài đặt lần đầu khoảng 20 phút